PERCERAIAN DI DALAM AKTA/ENAKMEN/ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM.
Mengikut Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, perceraian yang sedang berkuatkuasa di negeri-negeri adalah seperti berikut :-
1.       Perceraian dengan lafaz talaq
2.       Pengesahan lafaz talaq
3.       Fasakh
4.       Cerai takliq
5.       Tebus talaq/khulu’
6.       Perceraian dengan li’an
7.       Anggapan mati

Undang-Undang Keluarga Islam telah memperuntukkan bahawa adalah menjadi kesalahan kepada sesiapa (suami) yang melafazkan talaq tanpa kebenaran Mahkamah dan bukan dihadapan Mahkamah.