Lapangan Amalan

Khidmat  perundangan Syariah

Kes – Kes Yang Dikendalikan Oleh Firma Kami

Permohonan Perkahwinan

Baca Lagi
 • Wali Hakim
 • Perkahwinan bawar Umur
 • Poligami
 • Janda berhias

Pengesahan & Pendaftaran Pernikahan Luar Negara

Sabitan Nusyuz/Perintah Taat

Perceraian

Baca Lagi
 • Cerai seksyen 47
 • Fasakh
 • Ta’liq
 • Khulu’ (tebus talak)
 • Anggapan Mati
 • Faraq Pernikahan

Hak Jagaan (Hadhanah) & Nafkah Anak

Baca Lagi
 • Nafkah tertunggak anak

Perlaksanaan & Penguatkuasaan Perintah

Perintah-perintah Tegahan

Tuntutan Selepas Perceraian

Baca Lagi
 • Nafkah iddah
 • Mutaah
 • Harta sepencarian
 • Nafkah tertunggak isteri

Kes-Kes Pusaka

Pengesahan Nasab

Wasiat, Hibah dan Faraid

Kes-kes Jenayah Syariah

Gantirugi Pertunangan

Khidmat Guaman Syarie

Hubungi Kami Untuk Maklumat Lanjut